Ngày dăng: 27/09/2022
Hội Cấp Thoát nước Việt Nam (VWSA) với sự bảo trợ của Bộ Xây dựng sẽ chủ trì tổ chức sự kiện “Tuần lễ Ngành nước Việt Nam” từ ngày 9-11/11/2022 tại Khách sạn La Thành - 226 Vạn Phúc - Hà Nội với chủ đề “Chính sách Ngành nước vì sự phát triển bền vững” gắn với việc xây dựng Luật Cấp Thoát nước và các chính sách có liên quan theo hình thức trực tiếp.